ESTP–logiczni i pełni wyobraźni

U ESTP funkcją wtórną jest introwertyczny sposób myślenia. To sprawia, że przy gromadzeniu i wykorzystywaniu danych są logiczni i pełni wyobraźni. Dane te są przy tym sensownie uporządkowane w ich pamięciowych mediach i zawsze przygotowane do wykorzystania. W całej populacji ludzkiej jest ich około 13%. Dzięki swemu dobrze rozwiniętemu ob­serwowaniu potrafią natychmiast zauważyć nawet najmniej­sze odchylenie od normy i przewidzieć następny ruch part­nera.

Uncategorized

Trojaka postać spostrzegania zmysłowego

  • uzdolnienia w kierunku mistrzowskiego opanowania maszyn i urządzeń w rzemiośle lub sztuce albo umiejętności orientacji w dziedzinie jakości, kolorów, składu, technologii, cech różnych przedmiotów;
  • umiejętności wychwycenia rozmaitych faktów i szcze­gółów, na pierwszy rzut oka niepowiązanych ze so­bą kontekstów, zapamiętania ich i wykorzystania;

  • ciągłej gotowości dostosowania się do wymogów sy­tuacji i natychmiastowego reagowania w adekwatny sposób.

Typy ososbowości dla menedżerów

Zaangażowanie i inspiracja

Osoby typu ENFJ doskonale potrafią motywować, inspiro­wać i z fanatycznym zaangażowaniem kierować pracą gru­py. Zazwyczaj nie zdarza się, aby przekroczyli termin lub budżet. Zespół prezentowanych przez nich cech predesty­nuje ich do awansu. Po drabinie awansu stąpają chętnie, ale bardziej niż inne grupy uważają, że powodem tego jest ich wizja, przepis, patent na to, jak zrobić coś najlepiej. Im wyżej wstąpią, tym większe jest niebezpieczeństwo, że ich osobiste wartości będą w sprzeczności z tym, co istotne dla firmy: produkcją, zyskami, kosztami, wejściem na rynki zbytu itp.

Typy ososbowości dla menedżerów

Sztuka komunikacji

ENFJ doskonale opanowali sztukę komunikacji i uważają za oczywiste, że to, co mówią jest rozumiane i przyjmowane przez innych. Kiedy jednak przekonają się, że w rzeczywi­stości nie zostali tak zrozumiani i odebrani, jak się spodzie­wali, są zdezorientowani, zdziwieni, mają poczucie krzyw­dy. Dzieje się tak zwykle dlatego, że w swoich wywodach opierali się na wartościach, które były obce słuchaczom. Nie występuje to na szczęście zbyt często, ponieważ ENFJ rzeczywiście władają słowem jak mało kto. Wygląda na to, że nie wiedzą, co znaczy trema, nie obawiają się publicznych wystąpień, o ile są one konieczne, bez względu na wielkość audytorium. Tak samo dobrze przemawiają do wielkiego tłumu, jak do grupy najbliższych przyjaciół.

Typy ososbowości dla menedżerów

EFJ — Typ ekstrawertywny z przewagą uczuć

Możemy wśród nich wyróżnić dwa typy — ESFJ i ENFJ. Ekstrawertycy z przewagą myślenia żyją w harmonii z tą cząstką świata, którą można opanować myślą i logiką. Typy z przewagą uczuć żyją także w realnej rzeczywistości, ale innego rodzaju — jest to rzeczywistość dotycząca człowieka. Do oszacowania sytuacji, w której się znaleźli, używają funkcji oceniania (J) połączonej z uczuciem (F) i w pierwszej kolejności ustalają system wartości. Zamiast ścisłych zasad logiki stosowanej przez ETJ, EFJ przede wszystkim pytają się, czy sprawy przedstawiają jakieś wartości humanitarne. W ich życiu jest wiele nakazów i zakazów moralnych opar­tych na normach etycznych. Świetnie wyczuwają atmosferę między ludźmi i w niepowtarzalny sposób sami przyczyniają się do jej wytwarzania. Funkcją najmniej spójną z uczuciem jest myślenie (T), więc EFJ ją tłumią.

Typy ososbowości dla menedżerów

Co jest dobre dla innych?

ENTJ twierdzą również, że inni nie zdają sobie sprawy z tego, co jest dla nich dobre, więc powinni ich słu­chać. Ich najsłabszą funkcją są introwertyczne uczucia, co często nie pozwala im na dostateczne poznanie siebie oraz na postawę pokory przed wiedzą i umiejętnościami innych. W normalnych okolicznościach cechy te nie dają o sobie znać, ale w momencie stresu wydostają się na powierzch­nię jak warstwa starej farby. W takich sytuacjach bardzo pożyteczny jest trening wraż­liwości i uświadamianie sobie pewnych faktów, co bywa nie­łatwe. Kiedy kontaktujemy się z ludźmi tego rodzaju, należy zachowywać się szczerze, asertywnie, ale nie można dopu­ścić do powstania sporów, ponieważ zwykle będziemy je przegrywać. Do każdego spotkania z ENTJ należy się sta­rannie przygotować i zaplanować je pod względem struktury. Cenna będzie logika i spójność połączona z zaangażowaniem. ENTJ będą się zawsze opierać każdej próbie manipulacji i nacisku.

Typy ososbowości dla menedżerów